K optimalizaci našich webových stránek používáme cookies. Více o cookies.


Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Tento dokument obsahuje zásady ochrany osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernici 95/46/ES (obecné nariadenia o ochrane osobných údajov), vrátane informácií na základe článku 13 obecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

Identifikácia správcu osobných údajov:
Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o.
so sídlom Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava
IČO: 52296580
(dále jen „Správca“)

Poverenec pre ochranu osobných údajov:
Ing. Petr Koška
telefón: +420 511 180 702
email: poverenec@natic.cz
kontakt pre písomné oznámenie: Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.

Obecné zásady spoločnosti Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. (ďalej len spoločnosť), vyjadruje náš záväzok usilovať o ochranu osobných údajov našich klientov, dodávateľov a obchodných partnerov. Tieto pravidlá uvádzajú, ako bude tento záväzok implementovaný a postavenie spoločnosti v úlohe správcu osobných údajov.

Spoločnosť je stále viazaná na miestnu legislatívu. V oblasti ochrany osobných údajov zostáva hlavným slovenským regulátorom Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ÚOOÚ), získá tiež právomoci odrážajúce závažnosť celej reformy a zároveň bude čiastočne podriadený Európskemu zboru pre ochranu osobných údajov (EDPB). Ak nastane akákoľvek pochybnosť o rozhodnutí slovenského regulátora, vždy tu bude existovať možnosť obrátiť sa na EDPB s odvolaním.

Oznámenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje na spracovania v elektronickej podobe v systematickom prístupe a k papierovým archívom.

Spoločnosť môže tieto pravidlá doplniť prostredníctvom dielčích zásad a upozornení, ktoré sú v súlade s nariadením a pravidlami o ochrane osobných údajov.

Správca osobných údajov je poskytovateľom zdravotných služieb v súlade so zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, v platnom znení.


1. Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Ochranu Vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov považujeme za významnú záležitosť a venujeme jej zvláštnu pozornosť. Naša politika ochrany osobných údajov je v súlade so zákonnými ustanoveniami a s našimi pravidlami správania, ktoré sa vzťahujú na celú spoločnosť Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. a tiež všetky jej ovládané osoby.

Kladieme dôraz na spoluprácu so spoločnosťami, ktoré dodržujú pravidlá a zákonné ustanovenia a svoju činnost prevádzkujú v súlade s nariadením Európského parlamentu a Rady (EU) o ochrane osobných údajov. Viac o spracovateľoch a príjemcoch nižšie.

Zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou a internými pravidlami spoločnosti. Spoločnosť organizuje a poskytuje zamestnancom školenie o pravidlách a ďalších záväzkoch týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany dát a rovnako tak dochádza k interným auditom pre kontrolu dodržovania týchto pravidiel a zásad pri práci s osobnými údajmi. Prístupy k osobným údajom sú riadené a založené na právach jednotlivých zamestnancov tak, ako je nevyhnutne nutné pre prácu na jednotlivých oddeleniach.

Osobné údaje získané počas návštev na našich webových stránkach spracovávame v súlade so zákonnými ustanoveniami platnými v Slovenskej republike. Pre optimalizáciu týchto webových stránok z hľadiska systémového výkonu, využiteľnosti a poskytovania užitočných informácií o produktoch a službách automaticky zhromažďujeme a ukladáme. Tieto informácie sú typické informácie o vašej IP adrese, typu prehliadača a nastavenia jazyka, operačnom systéme, poskytovateľovi internetového pripojenia (ISP) a o dátume a dľžke vašej návštevy. Tieto informácie používame k efektívnemu spracovaniu webových stránok, k získavaniu informácií o správaní užívateľov na webových stránkach, k analýze trendov a zhromažďovaniu demografických dát o našich užívateľoch ako celku. Takto nazhromaždené informácie je možné využiť pre marketingové a propagačné účely aj pre komunikáciu (napr. pre lepšiu orientáciu užívateľov na stránkach, poskytovanie atraktívnych špeciálnych ponúk a služieb).

Webové stránky spoločnosti môžu zahŕňať odkazy na iné webové stránky, na ktoré sa tieto pravidlá využívania osobných údajov a cookies nevzťahujú.

Služby cookies a ich využívanie

Webové stránky organizácie, emailové správy, online služby, reklamy a interaktívne aplikácie môžu za účelom optimalizácie služieb využívať tzv. „cookies“.

„Cookie“ je malý súbor, ktorý sa obvykle skladá z písmen a číslic, ktoré prostredníctvom našeho internetového serveru posielame do súboru cookie prehliadača na pevnom disku Vašeho počítača. To nám napríklad umožňuje rozpoznať zariadenie daného užívateľa v prípade, že príde ku spojeniu medzi internetovým serverom a internetovým prehliadačom. Hlavným účelom cookies je umožniť našemu internetovému serveru poskytnúť užívateľovi internetové stránky, na ktoré je zvyknutý tak, aby návšteva internetových stránok spoločnosti Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o. bola pre užívateľa viacej osobná a dokázala lepšiee reagovať na jeho individuálne potreby.

Na www stránkach využíva spoločnosť dva druhy cookies:

 • Session cookies – ide o dočasné cookies, ktoré sa ukladajú do súboru cookie vašeho prehliadača počas doby, pokiaľ ukončíte prácu s prehliadačom. Tieto cookies sú pre riadnu funkciu niektorých aplikácií či funkčnosť týchto stránok povinné.
 • Permanentné cookies – permanentné cookies môžeme využívať pre rýchlejšiu a pohodlnejšiu orientáciu užívateľov na stránkach (napr. rýchlejšia a jednoduchšia navigácia). Tieto cookies zostávajú v súbore cookie Vašeho prehliadača počas dlhšieho obdobia, ktoré závisí na tom, aké zvolíte nastavenie internetového prehliadača. Permanenté cookies umožňujú presun informácií na internetový server pri každej návšteve stránok. Permanentné cookies sú známé tiež ako tracking cookies.

Ďalšie osobné údaje sa zhromažďujú, pokiaľ dáte k takémuto spracovaniu výslovný súhlas.


2. Kategória a rozsah spracovávaných dát

S ohľadom na ochranu osobných údajov obmedzuje spracovanie osobných dát na údaje, ktoré sú primerané a relevantné pre príslušný účel. Sú to osobé údaje pre identifikáciu a komunikáciu s Vami a zvláštna kategória osobných údajov, ktoré sú potrebné pre našu činnosť v súlade s príslušnými zákonnými ustanoveniami.

a. Kategórie osobných údajov

V rámci našej činnosti zhromažďujeme osobné údaje klientov, obchodných partnerov či dodavateľov za účelom jedinečnej identifikácie osoby. Sú to napríklad:

 • Vaše meno,
 • Vaša adresa,
 • Vaša e-mailová adresa,
 • Vaše telefónne číslo,
 • Vaše pohlavie,
 • Vaše číslo bankového účtu,
 • Váš dátum narodenia,
 • číslo vašeho identifikačného dokumentu.

O uchádzačoch o zamestnanie a zamestnancoch zhromažďujeme osobné údaje v súlade s miestnymi platnými zákonmi. Sú to napríklad:

 • Vaše meno,
 • Vaša adresa,
 • Vaša e-mailová adresa,
 • Vaše telefónne číslo,
 • Vaše pohlavie,
 • Vaše číslo bankového účtu,
 • Váš dátum narodenia,
 • číslo vašeho identifikačného dokumentu,
 • údaj o dosiahnutom vzdelaní,
 • počet vyživovaných osôb.

b. Zvláštná kategória osobných údajov

Spoločnosť Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. spracováva zvláštnu kategóriu osobných údajov („citlivé osobné údaje“) v rozsahu nevyhnutnom pre výkon svojej činnosti na základe zákonom daných povinností.

Citlivým osobným údajom je myslené rodné číslo a údaje ktoré hovoria o:

 • Vašom zdravotnom stave

ďalej je citlivým údajom myslené:

 • kópia identifikačného dokladu a profilový obrázok,
 • Vaša IP adresa a sledovanie správania sa na internete.

V prípade uzatvorenia a trvania pracovného pomeru či inej dohody o pracovej činnosti dochádza k zberu citlivých údajov, ako:

 • rodné číslo,
 • kópia identifikačného dokladu a profilový obrázok,
 • fotografia urobená pri výkonu pracovnej činnosti,
 • údaje o zdravotnom stave,
 • údaje o predchádzajúcom výkone zamestnania,
 • informácie o trestnej činnosti,
 • lokačné údaje – lokácia pracovných ciest a čerpanie firemných peňažných prostriedkov

c. Doba spracovania

S vašimi osobnými údajmi pracujeme:

 • počas doby potrebnej k splneniu príslušného účelu (tj. minimálne počas doby trvania podľa archivačného zákona či ukončenia zmluvného či iného právneho vzťahu inou formou)
 • pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych a iných nárokov

Po ukončení stanoveného obdobia pre spracovanie a uchovanie osobných dát budú Vaše údaje bezpečne vymazané alebo zničené, anonymizované alebo prevedené do archívu.

V prípade udelenia súhlasu pre marketingové účely (vr. profilovania za účelom ponuky vhodných produktov a služieb) sú údaje spracované počas doby platnosti účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi.

d. Zdroj dát

Dáta, ktoré spracovávame, získavame prevažne od subjektov osobných údajov. Môžeme sa však o Vás dozvedeť aj z iných zdrojov, aby sme sa uistili, že to, čo o Vás vieme, je pravdivé a úplné.

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sú poskytnuté pri zahájení poskytovania zdravotných služieb, prípadne pri uzavrení zmluvy a v priebehu jej trvania, priamo Vami alebo, s Vaším súhlasom, prostredníctvom našeho zamestnanca. V prípade nadviazania nového vzťahu spracováváme Vaše osobné údaje poskytnuté pri zahájení poskytovania zdravotných služieb, prípadne pri spísaní zmluvy, alebo poskytnuté inou formou Vami.

Osobné dáta fyzických osôb našich obchodných partnerov a dodávateľov sú v priebehu našeho obchodného vťahu aktualizované priamo subjektom osobných údajov alebo sú oznámené zamestnávateľom fyzickej osoby.

Pokiaľ ste našim zamestnancom alebo uchádzačom o zamestnanie, zdrojom dát môžu byť referencie od bývalých zamestnávateľov či referencie z internetových zdrojov, napríklad sociálnych sietí ako LinkedIn alebo iné pracovné portály.

Vaše osobné údaje a rovnako tak citlivé osobné dáta môžeme získať za účelom plnenia záväzku zo zmluvy alebo poskytovania zdravotných služieb.

Ďalej spracovávame osobné údaje legálne získané z verejných registrov alebo pri súčinnosti s vládnymi orgánmi a inštitúciami alebo od iných poskytovateľov zdravotných služieb.

Ku spracovaniu osobných údajov môže prísť aj v prípade poskytnutí Vašich dát od tretej osoby, ktorej ste poskytol súhlas alebo priamo plnú moc k tomuto účelu. Informácie môžeme doplniť aj o Vami zverejnené dáta z verejne dostupných zdrojov.


3. Účely spracovania osobných údajov a ich právny základ a doba spracovania

Spoločnosť Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. spracováva osobné a citlivé údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie príslušného účelu. Citlivé údaje môžu býť spracované pre jednu alebo viac nasledujúcich okolností:

a. Právny základ spracovania

Právnym základom pre spracovanie Vašich osobných údajov je predovšetkým splnenie našej zákonnej povinnosti (hlavne zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, zákon č. 317/2016 Z.z. transplantačný zákon, zákon č. 431/2002 Z.z., o účtovníctve, zákon č. 595/2003 Z.z., o dani z príjmov), prípadne zmluvný vzťah medzi nami vytvorený.

b. Legitímne účely spracovania

Pokiaľ jednáte so spoločnosťou Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. ako klient, požiadame Vás o poskytnutie osobných údajov pre nasledujúce účely:

 • poskytovanie zdravotných služieb,
 • oznamovanie údajov o zdravotnom stave Vám a ďalším oprávneným osobám,
 • organizácia poskytovania zdravotných služieb,
 • uzatváranie, správa a plnenie zmlúv,
 • riadenie vzťahov, poskytovanie (on-line) služieb a kontaktov,
 • vývoj produktov a podnikov, zlepšenie služieb,
 • marketing a analýza klientov/procesov,
 • detekcia, prevencia,
 • vedecká a štatistická analýza,
 • plnenie právnych a regulačných povinností,
 • vedenie príslušných evidencií, ak vyplývajú z predpisov upravujúcich dane a účtovníctvo.

Pokiaľ jednáte so spoločnosťou Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. ako obchodný partner či dodávateľ, požiadame Vás o poskytnutie osobných údajov pre nasledujúce účely:

 • uzatváranie, správa a plnenie zmlúv,
 • riadenie vzťahov, poskytovanie (on-line) služieb a kontaktov,
 • vývoj produktov a podnikov, zlepšenie služieb,
 • marketing a analýza klientov/procesov,
 • detekcia, prevencia,
 • vedecká a štatistická analýza,
 • plnenie právnych a regulačných povinností,
 • vedenie príslušných evidencií, ak vyplývajú z predpisov upravujúcich dane a účtovníctvo.

Pokiaľ ste uchádzaš o zamestnanie alebo bývalý či stály zamestnanec, dochádza ku spracovaniu Vašich osobných údajov pre nasledovné účely:

 • plnenie pracovnej zmluvy, zmluvných záväzkov a riadenie ľudských zdrojov,
 • interné riadenie vrátane hodnotenia organizácie alebo firemnej kultúry,
 • zdravie a spokojnosť zamestnancov,
 • detekcia podvodov, prevencia,
 • plnenie právnych a regulačných povinností,
 • ochrana životne dôležitých záujmov zamestnancov,
 • analýza profilov zamestnancov,
 • prijímanie a obsadzovanie voľných pracovných miest, vr. bývalých zamestnancov a uchádzačov o zamestnanie,
 • vedenie príslušných evidencií, ako vyplýva z predpisov upravujícich dane a účtovnictvo.

c. Súhlas

Pokiaľ nejde o žiadnu z variantov podľa článku 4. alebo bude súhlas vyžadovaný iným zákonným požiadavkom, bude súhlas získaný od subjektu osobných údajov pred ich spracovaním. Pri udelení súhlasu Vám oznámime nasledujúce informácie:

 • účely spracovania, pre ktoré je vyžadovaný súhlas,
 • naše kontaktné údaje ako správcu osobných údajov,
 • Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov

S Vaším súhlasom môžeme spracovávať údaje pre tieto účely:

 • Marketing
 • Poskytovanie niektorých druhov služieb
 • Spracovanie niektorých citlivých údajov

Pokiaľ je spracovanie primerane nevyhnutné k vybaveniu požiadavky, je súhlas subjektu údajov predpokladaný (napríklad návšteva webové stránky, využitie informačnej telefónnej linky, využitie aplikácií spoločnosti Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o., osobná návšteva alebo účasť na spoločenskej akcii).

Súhlas by mal byť slobodným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným zvolením subjektu údajov ku spracovaniu osobných údajov, ktoré se ho týkajú, a to v podobe písomného prehlásenia, urobeného aj elektronicky, alebo ústneho prehlásenia.

Subjekt údajov má právo odmietnuť alebo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov.

Doba spracovania osobných údajov

Osobné údaje obsiahnuté v zdravotnej dokumentácii sú spracovávané počas doby stanovenej zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Osobné údaje obsiahnuté v zmluve sú spracovávané počas doby nutnej pre poskytovanie zjednaných služieb, minimálne však po dobu podľa archívneho zákona.

Osobné údaje spracovávané pre ďalšie účely sú spracovávané počas doby stanovenej príslušným zákonom.


4. Práva vlastníkov údajov

S platnosťou obecného nariadenia o ochrane osobných údajov vzniká vlastníkom (subjektom) osobných údajov právo na:

 • informácie a prístup k osobným údajom,
 • prenositeľnosť údajov,
 • obmedzenie spracovania,
 • opravu a výmaz osobných údajov,
 • informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania,
 • vzniesť námietku,
 • vyňatie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania.

Úlohy, podľa ktorých môžeme evidovať Vaše osobné údaje a určit jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby, sú:

 • ste náš klient
 • ste náš obchodný partner
 • ste náš dodávateľ
 • ste náš zamestnanec – stály a bývalý zamestnanec alebo ucházdač o zamestnanie.

Pokiaľ ste iná fyzická osoba, ktorej údaje boli získané pri našej činnosti, nie sú tieto údaje ďalej spracovávané a nie sme schopní podľa týchto osobných údajov určiť jednoznačnú identifikáciu Vašej osoby. Tieto údaje slúžia iba pre informatívne účely našej spoločnosti a nie sú ďalej poskytnuté iným spracovateľom či tretím stranám.

Ďalej Vás chceme upozorniť, že pri uplatnení Vašich práv v súvislosti s ochranou osobných údajov môže dôjsť k určitému obmedzeniu našej činnosti voči Vám a našemu zmluvnému vzťahu.

a. Uplatnenie práv klienta

Pre uplatnenie práv subjektov osobných údajov prijímame žiadosti u našeho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je Ing. Petr Koška, telefón: +420511180702, email: poverenec@natic.cz, kontakt pre písomné oznámenie: Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.

Žiadosť môžme akceptovať v prípade jednoznačnej identifikácie osoby, a to písomnou aj elektronickou formou. V opačnom prípade Vás požiadame o dodanie dodatočných podkladov pre správnu identifikáciu Vašej osoby.

Informáce a prístup k osobným údajom

V prípade, že získame Vaše údaje k spracovaniu priamo od Vás, sme povinní Vám oznámiť nasledovné:

 • Totožnosť a kontaktné údaje spoločnosti Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o.
 • účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje získané, a právny základ pre spracovanie,
 • oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že sú tieto záujmy nadradené nad záujmami a právami subjektov údajov
 • prípadných príjemcov osobných údajov a úmysel, poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie,
 • dobu, počas ktorej budú údaje používané, príp. uložené,
 • výpočet Vašich práv vrátane práva podať sťažnosť,
 • či poskytnutie osobných údajov je zákonným či zmluvným požiadavkom, teda kedy dochádza ku spracovaniu dát na základe zákona a kedy na základe Vašeho súhlasu
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

V prípade, že neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, sme povinní Vám naviac poskytnúť informácie, o akú kategóriu dotknutých osobných údajov ide a zdroj, z ktorého boli dáta prijaté.

Prenositeľnosť

Vlastník osobných údajov má právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytol, v štrukturovanej podobe v bežne používanom a strojovo čiteľnom formáte. Zároveň máte, ako vlastník osobných údajov, právo na prenos týchto dát k inému správcovi. Prenos osobných dát je možný iba pri osobných údajoch, ktoré sú získané na základe súhlasu alebo zmluvy a sú spracovávané automatizovane.

Toto právo nejde uplatniť na spracované dáta pre splnenie úlohy robenej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený.

Pri prenose dát nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie spracovania

Ako vlastník údajov máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov v prípade, že:

 • popriete presnosť osobných údajov,
 • máte podozrenie na protiprávne spracovanie osobných údajov, ale odmietate výmaz týchto osobných údajov a miesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,
 • už osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale Vy ako subjekt údajov ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu – spracovanie bude obmedzené počas doby potrebnej k overeniu, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektov údajov.

Chceme Vás upozorniť, že v prípade žiadosti o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov môže dôjsť k obmedzeniu našej činnosti voči Vám.

Oprava a výmaz osobných dát

Ako subjekt údajov máte právo na opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Opravu Vašich osobných údajov máte možnosť urobiť zaslaním žiadosti na naše kontaktné údaje.

Právo na výmaz alebo právo byť zabudnutý máte možnosť uplatniť v prípade, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktorý boli zhromaždené a spracované,
 • odvoláte súhlas, na ktorého základe údaje spracovávame, a neexistuje ďalší právny dôvod pre spracovanie,
 • sú osobné údaje spracované protiprávne,
 • osobné údaje boli zhromaždené za podmienok udelenia súhlasu dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

V prípade, že dôjde k uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boli nami zverejnené či posunuté tretím stranám, prijímame potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a oznámenie, aby vymazali všetky odkazy.

Vaše právo na výmaz si môžete uplatniť až po uplynutí stanovenej lehoty pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

Vždy, pokiaľ to ako vlastník údajov požadujete, Vás budeme informovať o príjemcoch Vašich osobných údajov vo chvíli, kedy im boli Vaše údaje sprístupnené. Ďalej Vás budeme informovať o opravách, výmazoch, alebo pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracovania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku môžete iba v určitých špecifických prípadoch, a to pokiaľ ide o:

 • spracovanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie úlohy uskutočnenej vo verejnom zájme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely našich oprávnených záujmov či záujmov tretej strany (vr. profilovania),

o    V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Pokiaľ nebudú naše dôvody prevažovať nad Vašimi záujmami a právami, aebo sa nebude jednať o dôvod určenia, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, bude spracovanie osobných údajov prerušené.

 • spracovanie pre účely priameho marketingu (vr. profilovania),

o    V prípade, že vznesiete námietku a neprajete si, aby Vaše údaje boli ďalej spracované pre tento účel, nie je potrebné uvádzať dôvody pre ukončenie. Po obdržaní námietky prestávame Vaše údaje pre tento účel používať. Pokiaľ však príslušné údaje spracovávame tiež pre iný účel na základe iného právneho základu, takéto spracovanie nie je námietkou dotknuté.

 • spracovanie pre účely vedeckého či historického výzkumu alebo pre štatistické účely.

o    V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Právo si môžete uplatniť, iba pokiaľ sa nejedná o spracovanie pre splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme.

Vyňatie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Ako vlastník osobných údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní. Jedná se o ochranu pred potenciálne nepriaznivým rozhodnutím, ktoré by mohlo byť prijaté bez ľudského zásahu.

Týmto Vám potvrzujeme, že podľa zákonných definícií nedochádza v našej spoločnosti k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

 • Deti-uplatnenie práv neplnoletých a zastúpenie 

V prípade poskytovania informačných služieb neplnoletému je súhlas dieťaťa pre spracovanie jeho osobných údajov požadovaný za zákonný, ak dosiahlo dieťa najmenej v 13 rokov. Súhlas dieťaťa mladšieho ako 13 rokov je nutné vyjadriť alebo schváliť zákonným zástupcom (osoba s rodičovskou zodpovednosťou k dieťaťu).

Vyššie uvedené sa nevzťahuje na obecné zmluvné právo členských štátov, napríklad pravidlá týkajúce sa platnosti, uzatvárania alebo účinkov zmluvy vzhľadom k dieťaťu.

b. Uplatnenie práv dodávateľa

Pre uplatnenie práv subjektov osobných údajov prijímame žiadosti u našeho poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorý je Ing. Petr Koška, telefón: +420 511180702, email: poverenec@natic.cz, kontakt pre písomné oznámenie: Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.

Žiadosť sa môže akceptovať v prípade jednoznačnej identifikácie osoby.

V prípade, že je náš zmluvný vzťah založený na dohode s Vašim zamestnávateľom, vystupujeme v tomto vzťahu v úlohe spracovateľa Vašich osobných údajov. Pre uplatnenie Vašich práv je potrebné sa obrátiť na Vašeho zamestnávateľa ako správcu osobých údajov, ktorý nám poskytne prípadné bližšie informácie o spracovaní osobných údajov.

Pokiaľ ste samostatne zárobkovo činná osoba, s ktorou spolupracujeme na základe zmluvného vztahu, sme v tomto prípade správcami Vašich osobných údajov a môžete si u nás uplatniť svoje práva.

Informácie a prístup k osobným údajom

V prípade, že získame Vaše osobné údaje k spracovaniu priamo od Vás, sme povinní Vám oznámiť nasledujúce:

 • totožnosť a kontaktné údaje spoločnosti Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o.
 • účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje získané, a právny základ pre spracovanie,
 • oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že sú tieto zájmy nadradené nad záujmy a práva subjektov údajov
 • prípadných príjemcov osobných údajov a úmysel, poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodných organizácií,
 • dobu, počas ktorej budú údaje používané, príp. uložené,
 • výpočet Vašich práv vrátane práva podať sťažnosť,
 • či poskytnutie osobných údajov je zákonným či zmluvným požiadavkom, teda kedy dochádza ku spracovaniu dát na základe zákona a kedy na základe Vašeho súhlasu
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania

V prípade, že neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, sme povinní Vám naviac poskytnúť informácie, o akú kategóriu dotknutých osobných údajov sa jedná a zdroj, z ktorého boli dáta prijaté.

Ako náš dodávateľ služieb, máte právo na informácie a prístup k údajom, ktoré Vám budú poskytnuté v momente spísania zmluvy pri zbere osobných údajov. Rovnako tak Vám budú poskytnuté informácie po oprave, výmaze aebo obmedzení spracovania osobných údajov. V týchto všetkých a iných prípadoch Vám poskytneme informácie nejneskôr do jedného mesiaca od ktorého skutočnosť nastala.

Prenositeľnosť

Vlastník osobných údajov má právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytol, v štrukturovanej podobe v bežne používanom a strojovo čiteľnom formáte. Zároveň máte, ako vlastník osobných údajov, právo na prenos týchto dát k inému správcovi. Prenos osobných dát je možný iba pri osobných údajoch, ktoré sú získané na základe súhlasu alebo zmluvy a sú spracovávané automatizovane.

Toto právo sa nedá uplatniť na spracované dáta pre splnenie úlohy uskutočnenej vo verejnom zájme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený.

Pri prenose dát nemôžu byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie spracovania

Ako vlastník údajov máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov v prípade, že:

 • popriete presnosť osobných údajov,
 • máte podozrenie na protiprávne spracovanie osobných údajov, ale odmietate výmaz týchto osobných údajov a miesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,
 • už osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale Vy ako subjekt údajov ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu – spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú k overeniu, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektov údajov.

Chceme Vás upozorniť, že v prípade žiadosti o obmezenie spracovania Vašich osobných údajov môže dôjsť k obmedzeniu našej činnosti voči Vám a našemu zmluvnému vzťahu.

Oprava a výmaz osobných dát

Ako subjekt údajov máte právo na opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Opravu Vašich osobných údajov máte možnosť urobiť zaslaním žiadosti na naše kontaktné údaje.

Právo na výmaz alebo právo byť zabudnutý máte možnosť uplatniť v prípade, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktoré boli zhromaždené a spracovávané,
 • odvoláte súhlas, na ktorého základe údaje spracovávame, a neexistuje ďalší právny dôvod pre spracovanie,
 • sú osobné údaje spracované protiprávne,
 • osobné údaje boli zhromaždené za podmienok udelenia súhlasu dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

V prípade, že dôjde k uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boli nami zverejnené či poskytnuté tretím stranám, prijímame potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a oznámení, aby vymazali všetky odkazy.

Vaše právo na výmaz si môžete uplatniť  až po uplynutí stanovenej lehoty pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

Vždy, pokiaľ to ako vlastník údajov požadujete, Vás budeme informovať o príjemcoch Vašich osobných údajov vo chvíli, kedy im boli Vaše údaje sprístupnené. Ďalej Vás budeme informovat o opravách, výmazoch, alebo pokiaľ dôjde k obmezeniu spracovania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku môžete iba v určitých špecifických prípadoch, a to pokiaľ ide o:

 • spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenia úlohy uskutočnenej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely našich oprávnených zájmujmov či záujmov tretej strany (vr. profilovania),

o    V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Pokiaľ nebudú naše dôvody prevažovať nad Vašimi záujmami a právami, alebo sa nebude jednať o dôvod určenia, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, bude spracovanie osobných údajov prerušené.

 • spracovanie pre účely priameho marketingu (vr. profilovania),

o    V prípade, že vznesiete námietku a neprajete si, aby Vaše údaje boli ďalej spracovávané pre tento účel, nie je potreba uvádzať dôvody pre ukončenie. Po obdržaní námietky prestávame Vaše údaje pre tento účel používať. Pokiaľ však príslušné údaje spracovávame rovnako pre iný účel na základe iného právneho základu, takéto spracovanie nie je námietkou dotknuté.

 • spracovanie pre účely vedeckého či historického výzkumu alebo pre štatistické účely.

o    V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Právo sa dá uplatniť, iba pokiaľ sa nejedná o spracovanie pre splnenie úlohy uskutočnenej vo verejnom záujme.

Na právo vzniesť námietku (okrem posledného účelu spracovania) Vás výslovne upozorníme najneskôr v momente prvej komunikácie, a to zreteľne a oddelene od ostatných informácií.

Vyňatie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Ako vlastník osobných údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní. Ide  o ochranu pred potenciálne nepriaznivým rozhodnutím, ktoré by mohlo byť prijaté bez ľudského zásahu.

Týmto Vám potvrzujeme, že podľa zákonných definícií nedochádza v našej spoločnosti k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

c. Uplatnenie práv zamestnancov či uchádzačov o zamestnanie

Pre uplatnenie práv bývalých a stálych zamestnancov rovnako tak uchádzačov o zamestnanie je kompetentný náš poverenec pre ochranu osobných údajov, ktorým je Ing. Petr Koška, telefón: +420 511 180 702, email: poverenec@natic.cz, kontakt pre písomné oznámenie: Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava.

V prípade, že sa stanete naším zamestnancom, dochádza ku zberu dát tretích osôb. Treťou osobou sú myslení rodinní príslušníci, napríklad údaje Vašich detí pre uplatnenie daňových úľav, údaje kontaktných osôb a ďalšie.

Informácie a prístup k osobným údajom

V prípade, že získame Vaše osobné údaje ku spracovaniu priamo od Vás, sme povinní Vám oznámiť nasledujúce:

 • totožnosť a kontaktné údaje spoločnosti Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o.,
 • účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje získané, a právny základ pre spracovanie,
 • oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že sú tieto záujmy nadradené nad zájmami a právami subjektov údajov,
 • prípadných príjemcov osobných údajov a úmysel, poskytnúť Vaše osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodných organizácií,
 • dobu, počas ktorej budú údaje používané, príp. uložené,
 • výpočet Vašich práv vrátane práv podať sťažnosť,
 • či poskytnutie osobných údajov je zákonným či zmluvným požiadavkom,
 • skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátané profilovania.

V prípade, že neboli Vaše osobné údaje získané priamo od Vás, sme povinní Vám naviac poskytnúť informácie, o akú kategóriu dotknutých osobných údajov sa jedná a zdroj, z ktorého boli dáta prijaté.

Ako náš stály zamestnanec máte právo na informácie a prístup k týmto údajom, ktoré Vám budú poskytnuté v momente platnosti pracovnej zmluvy.

Pokiaľ Vás evidujeme iba v úlohe uchádzača o zamestnanie, Vaše dáta nie sú po vypršaní záujmu o zamestnanie ďalej spracovávané ako štrukturované dáta (ste systémovo nedohľadateľná osoba). Vaše osobné údaje a informácie o Vás sú uložené na pracovných portáloch, cez ktoré ste odpovedal/a na našu pracovnú ponuku, iba po určitú dobu.

Prenositeľnosť

Vlastník osobných údajov má právo získať svoje osobné údaje, ktoré nám poskytol, v štrukturovanej podobe v bežne používanom a strojovo čiteľnom formáte. Zároveň máte, ako vlastník osobných údajov, právo na prenos týchto dát k inému správcovi. Prenos osobných dát je možný iba pri osobných údajoch, ktoré sú získané na základe súhlasu alebo zmluvy a sú spracovávané automatizovane.

Toto právo nejde uplatniť na spracované dáta pre splnenie úlohy uskutočnenej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorým je správca poverený.

Pri prenose dát nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

Obmedzenie spracovania

Ako vlastník údajov máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie osobných údajov v prípade, že:

 • popriete presnosť osobných údajov,
 • máte podezrenie na protiprávne spracovanie osobných údajov, ale odmietate výmaz týchto osobných údajov a miesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia,
 • už osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale Vy ako subjekt údajov ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • vznesiete námietku proti spracovaniu – spracovanie bude obmedzené na dobu potrebnú k overeniu, či oprávnené dôvody správcu prevažujú nad oprávnenými dôvodmi subjektov údajov.

Chceme Vás upozorniť, že v prípade žiadosti o obmezenie spracovania Vašich osobných údajov môže dôjsť k obmedzeniu našej činnosti voči Vám a našemu zmluvnému vzťahu.

Oprava a výmaz osobných dát

Ako subjekt údajov máte právo na opravu nepresných či neaktuálnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Uchádzači o zamestnanie a bývalí zamestnanci môžu vyžadovať opravu osobných dát kontaktovaním personálnej manažérky na ich kontaktné údaje. Ako náš zamestnanec máte možnosť urobiť opravu svojich osobných údajov priamo v zamestnaneckom systéme s priložením doplňujúcich podkladov, kedy po schválení personálnou manažérkou budú dáta aktualizované. Dáta si tiež môžete aktualizovať podľa dohody s personálnou manažérkou individuálnym spôsobom.

Právo na výmaz alebo právo byť zabudnutý máte možnosť uplatniť v prípade, že:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, pre ktoré boli zhromaždené a spracovávané,
 • odvoláte súhlas, na ktorého základe údaje spracovávame, a neexistuje ďalší právny dôvod pre spracovanie,
 • sú osobné údaje spracované protiprávne,
 • osobné údaje boli zhromaždené za podmienok udelenia súhlasu dieťaťa v súvislosti so službami informačnej spoločnosti

V prípade, že dôjde k uplatneniu práva na výmaz osobných údajov, ktoré boli nami zverejnené či poskytnuté tretím stranám, prijímame potrebné kroky ku kontaktovaniu všetkých príjemcov Vašich osobných údajov a oznámení, aby vymazali všetky odkazy.

Vaše právo na výmaz si môžete uplatniť  až po uplynutí stanovenej lehoty pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania

Vždy, pokiaľ to ako vlastník údajov požadujete, Vás budeme informovať o príjemcoch Vašich osobných údajov vo chvíli, kedy im boli Vaše údaje sprístupnené. Ďalej Vás budeme informovať o opravách, výmazoch, alebo pokiaľ dôjde k obmedzeniu spracovania osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú.

Právo vzniesť námietku

Právo vzniesť námietku môžete iba v určitých špecifických prípadoch, a to pokiaľ ide o:

 • spracovanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenia úlohy uskutočnenej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci alebo pre účely našich oprávnených zájmujmov či záujmov tretej strany (vr. profilovania),

o    V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Pokiaľ nebudú naše dôvody prevažovať nad Vašimi záujmami a právami, alebo sa nebude jednať o dôvod určenia, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, bude spracovanie osobných údajov prerušené.

 • spracovanie pre účely priameho marketingu (vr. profilovania),

o    V prípade, že vznesiete námietku a neprajete si, aby Vaše údaje boli ďalej spracovávané pre tento účel, nie je potrebné uvádzať dôvody pre ukončenie. Po obdržaní námietky prestávame Vaše údaje pre tento účel používať. Pokiaľ však príslušné údaje spracovávame rovnako pre iný účel na základe iného právneho základu, takéto spracovanie nie je námietkou dotknuté.

 • spracovanie pre účely vedeckého či historického výzkumu alebo pre štatistické účely.

o    V prípade, že vznesiete námietku s relevantnými dôvodmi, oznámime Vám dôvody pre spracovanie. Právo sa dá uplatniť, iba pokiaľ sa nejedná o spracovanie pre splnenie úlohy uskutočnenej vo verejnom záujme.

Na právo vzniesť námietku (okrem posledného účelu spracovania) Vás výslovne upozorníme najneskôr v momente prvej komunikácie, a to zreteľne a oddelene od ostatných informácií.

Vyňatie z automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania

Ako vlastník osobných údajov máte právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní. Ide  o ochranu pred potenciálne nepriaznivým rozhodnutím, ktoré by mohlo byť prijaté bez ľudského zásahu.

Týmto Vám potvrzujeme, že podľa zákonných definícií nedochádza v našej spoločnosti k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.

d. Kontaktné údaje správcu

V prípade, že si prajete uplatniť svoje práva v zmysle ochrany osobných údajov, je nutné podať žiadosť alebo námietku na adresu správcu Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava alebo nás neváhajte kontaktovať na telefónnom čísle +420 511180702 či na elektronickej adrese poverenec@natic.cz.

V prípade, že si prajete zaslať sťažnosť s ohľadom na Vaše práva je k prijatiu tejto sťažnosti kompetentný konateľ spoločnosti Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o.

Vaše žiadosti/sťažnosti spracujeme bez zbytočného odkladu a budeme Vás informovať o vybavení do 30 dní od obdržania žiadosti/sťažnosti.


5. Prevažujú/nadradené záujmy

Niektoré práva a povinnosti spoločnosti Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. môžu byť nadradené nad právami jednotlivcov, pokiaľ za daných konkrétnych okolností existuje oprávnený záujem, ktorý prevažuje nad záujmom jednotlivca (prednostný záujem). Prevažujúci záujem existuje, keď je potrebné:

 • chrániť oprávnené záujmy spoločnosti Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. vrátane:
 • zdravia, bezpečnosti alebo bezpečnosť jednotlivcov,
 • práva duševného vlastníctva, obchodného tajomstva alebo meno spoločnosti,
 • kontinuity operácií,
 • zachovanie dôvernosti pri navrhovanom predaji, fúzii alebo akvizícii podniku,
 • zapojenie dôveryhodných poradcov alebo poradcov pre obchodné, právne, daňové alebo poisťovacie účely.
 • predchádzať alebo vyšetrovať porušenie zákona, a to skutočné alebo predpokladané na základe odôvodnených podozrení (vrátane spolupráce s donucovacími orgánmi), zmlúv, alebo zásad našej spoločnosti,
 • inak chrániť alebo brániť práva spoločnosti Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o., ich zamestnancov alebo iných osôb.6. Prenos osobných údajov tretím stranám

 • V rámci našej činnosti môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté:
 • zákonom daným subjektom, napr. Národné referenčné laboratórium, súdom, exekútorom alebo insolventným správcom,
 • ďalším subjektom pre ochranu práv (napr. súdom, zmluvným lekárom, vyšetrovateľom, súdnym komisárom apod.),
 • spracovateľom, ktorí zaručujú technické a organizačné zabezpečenie ochrany osobných údajov,
 • spolupracujúcim poskytovateľom zdravotných služieb,
 • s Vaším súhlasom ostatným členom skupiny Slovenského Centra Tkanív a Buniek s.r.o. a spolupracujúcim obchodným partnerom.

Tretím stranám sú poskytnuté osobné údaje iba v rozsahu nevyhnutnom pre plnenie účelu, ktorým je primárne poskytovanie zdravotných služieb.

Spoločnost Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. spolupracuje iba so spracovateľmi, ktorí poskytujú dostatočné záruky zavedenia vhodných technických a organizačných opatrení tak, aby dané spracovanie spľňalo zákonné požiadavky a aby bola zaistená ochrana práv nie iba našich klientov ale tiež  zamestnancov.


7. Zoznam subjektov, ktoré môžu prísť do styku s Vašimi kontaktnými údajmi:

Správca:

 • Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o., Dostojevského rad 5, 811 09 Bratislava

Spracovatelia:

 • Spolupracujúci poskytovatelia zdravotných služieb,
 • Osoby oprávnené nahliadať do zdravotníckej dokumentácie podľa príslušného zákona,
 • Orgány verejnej moci a súdy (hlavne pri plnení našich zákonných povinností)
 • Audítori alebo iné nezávislé osoby zaisťujúce plnenie zákonných povinností
 • Poskytovatelia alebo prevádzkovatelia informačných technológií
 • Poskytovatelia služieb nevyhnutných pre výkon našej činnosti8. Pravidlá pre prenos údajov mimo Európsku úniu

Vaše osobné údaje sú spracované na území Slovenskej republiky a na území ďalších štátov Európskej únie, kde sídlia spolupracujúci poskytovatelia zdravotných služieb, a ktorí zdieľajú rovnaké štandardy ochrany osobných údajov ako Slovenská republika.

Tento článok ustanovuje ďalšie pravidlá pre poskytovanie osobných údajov tretím stranám so sídlom v krajine, u ktorej ae nepredpokladá poskytnutie adekvátnej úrovne ochrany osobných údajov (krajina s nevhodným stavom).

Osobné údaje môžou byť poskytnuté  tretej strane, ktorá sa nachádza v krajine s nevhodným statusom, iba ak:

 • medzi spoločnosťou Slovenské Centrum Tkanív a Buniek s.r.o. a príslušnou treťou stranou bola uzavretá zmluva, ktorá poskytuje záruky, že tretia strana bude dodržiavať obdobnú úroveň ochrany, aká je stanovená v našej spoločnosti,
 • tretia strana bola certifikovaná podľa kódexu správania alebo certifikačného programu, ktorý je uznaný podľa platných právnych predpisov, za poskytnutie „primeranej“ úrovne ochrany údajov,
 • tretia strana zaviedla záväzné korporátne pravidlá alebo podobný mechanismus kontroly prevodu osobných dát, ktorý poskytuje patričné záruky podľa platných právnych predpisov,
 • prevod je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme jednotlivca medzi Rodinnou bankou perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o. a treťou stranou,
 • prevod je nevyhnutný pre plnenie zmluvy so zákazníkom, dodávateľom alebo obchodným partnerom, alebo na žiadosť zákazníka, dodávateľa alebo obchodného partnera pred prijatím zmluvy,
 • prevod je nevyhnutný k ochrane životne dôležitého záujmu jednotlivca,
 • prevod je nevyhynutný pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,
 • prevod je nevyhnutný k uspokojeniu závažného dôvodu verejného záujmu,
 • prevod je vyvyhnutný akýmkoľvek zákonom, ktorému podlieha spoločnosť Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o.

V rozsahu povolenom zákonom vyššie uvedené posledné tri body vyžadujú predchádzajúci súhlas predstavenstva spoločnosti Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o.


9. Sledovanie a dodržiavanie právnych noriem

V našej spoločnosti sú vykonávané interné audity procesov a postupov, ktoré obsahujú spracovanie osobných údajov, za účelom dodržiavania stanovených zásad a pravidiel.

Za spoločnost Rodinná banka perinatálnych a mezenchymálnych buniek, s.r.o.

V Bratislave dňa 17. 3. 2020

Ing. Petr Koška
konateľ